Sri ramachandra kripalu...

- Tulasidas

shri rAma chandra kripAlu bhaja mana
haraNa bhava bhaya dAruNam ||
navakanja lOchana kanjamukha
kara kanja pada kanjAruNam

kandarpa agaNita amita chavi
nava neela neeraja sundaram
paTa peeta mAnahu taDita
ruchi shuchi nowmi janaka sutAvaram

bhaju deena bandhu dinEsha dAnava
daitya vansha nikandanam
raghunanda Ananda kanda
kOshala chandra dasharata nandanam

shira mukuTa kunDala tilaka chAru
udAra anga vibhushaNam
ajAnu bhuja shara chApadhara
sangrAma jita khara dUshaNam

iti vadati tuLasidAsa shankara
shEsha muni mana ranjanam
mama hridaya kanja nivAsa kuru
kAmAdi khala dala ganjanam

shri rAm shri rAm shri rAm

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=YBt0zQ1eZf8
ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ:
http://www.kannada-lyric.blogspot.com/2013/04/blog-post_19.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.